Snabblåneföretagen

Finns det skillnader mellan de olika snabblåneföretagen och vad skiljer dessa från övriga finansinstitut?

SKEF – Snabblåneföretagens branschorganisation

Det har under ett antal år funnits en branschorganisation som en stor del av snabblåneföretagen varit anslutna till. Branschorganisationen SKEF (Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening) grundades året 2013 för att sammanföra alla svenska företag som erbjuder snabblån. Enligt uppskattning så är cirka 60% av Sveriges största snabblåneföretag anslutna till SKEF. Föreningens syfte är att arbeta för att kreditgivning till privatpersoner ska vara så seriös och professionell som möjligt.

Regler och förhållningssätt för SKEF-anslutna

Medlemmarna i SKEF förbinder sig att följa en mängd olika regler. Dessa regler handlar bland annat om kreditprövning, tydlig information till kunden och bemötande. Några mer specifika exempel på kraven som SKEF-medlemmarna måste förhålla sig till är:

  • Kreditgivaren måste följa PUL (personuppgiftslagen). I PUL återfinns hur person och bankuppgifter ska skötas. Personuppgiftslagen skyddar privatpersoners integritet så man inte kränks i något sammanhang osv.
  • Ansökningsavgifter läggs ibland på telefonräkningen, dessa får inte vara oskäligt höga.
  • Långivare ska sätta sig in i låntagarens ekonomi innan man lånar ut pengar till denne för att minska kreditrisken. En kreditupplysning ska göras på varje ansökning i enlighet med Finansinspektionens regler och svensk lag.
  • Kreditgivaren måste vara licensierad hos Finansinspektionen. Även det i enlighet med svensk lag.
  • Ansökningsavgifter får inte vara oskäligt höga.
  • Dålda avgifter får inte förekomma när det till exempel gäller telefon- eller sms-kontakt med långivarnas kundtjänst.

Vidare kräver även SKEF att medlemmarna ska ha en viss summa i eget kapital. Syftet med det är att kreditgivaren ska kunna ha en bra service ut mot kunder och kunna låna ut pengar under sunda förhållanden. Sen har föreningen satt upp riktlinjer för hur kreditprövningen ska skötas. Man ska exempelvis motverka att låna ut pengar till folk som man bedömer kommer ha svårigheter att fullfölja återbetalningsplanen. Ett ytterligare krav som finns är att marknadsföringen av en lånetjänst måste vara tydlig, korrekt och återhållsam. En SKEF-medlem ska förhålla sin utlåningsverksamhet till god sed. God sed inom utlåningsbranschen handlar bland annat om att kreditgivaren ska göra en fullständig kreditupplysning och säkerställa sig om att låntagaren kommer klara av återbetalningskraven.

SKEF har även ett reklamationsråd

SKEF har i enlighet med att man arbetar för trygghet i snabblånsbranschen bildat ett etiskt reklamationsråd. Rådet ska vara oberoende och fungera som Allmänna reklamationsnämnden (ARN), dvs de gånger konsumenter har känt sig orättvist behandlade av någon långivare så ska de fälla utslag och ge rekommendationer. De som är medlemmar i SKEF förbinder sig att följa rådets utslag. I rådet ingår en kompetent person inom CSR (Corporate Social Responsibility), en skiljedomstolsadvokat och SKEF:s kanslichef. Om man som konsument vill anmäla en kreditgivare så finns det ett formulär på SKEF:s hemsida som man kan fylla i och skicka in. Den mottages av en handläggare som inhämtar så mycket information den kan i ärendet för att sedan ta det vidare och via rådet komma fram till en rekommendation eller ett utslag.

SKEF vägleder konsumenter som tar snabblån

Föreningen har arbetat fram ett material med information och tips om hur låntagare bör förhålla sig till snabblån. Det behandlar bland annat ämnen som skuldrådgivning, spärrning av sig själv så man inte kan låna någonstans och hur man upprättar en budget. Vidare finns det viktiga länkar där man kan hitta mer information om vissa frågor. Konsumentverket och Kronofogden är sådana webbplatser där mycket sådan typ av information återfinns.